تماس با ما

شماره واتسپ

0700247412

شماره تیلفون

0202310460

آدرس

مکرویان دوم ,مقابل مطبعه، کابل- افغانستان

ایمیل آدرس

order@ehsan burger.com

برای ما پیام ارسال کنید

آدرس

مکرویان دوم ,مقابل مطبعه، کابل- افغانستان

ساعات کاری

شنبه – جمعه 

PM 10:00 – 7:00 AM

2020 © Kabul Barya Inc. All rights reserved